Nuk ndodhte që nga viti 1990, Iajm i rëndë për vendin tonë

Viti 2021 viti i pare qe nga 1990 qe ne ve ndin tone ka me pak lindje se vde kje

Sipas INSTAT në tre mujorin e parë të këtij viti kanë nderruar jete 3459 persona më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të ka luar. Po sipas rapo rtit thuhet se në tre mujorin e parë të vitit për herë të para që nga viti 1990 në Shqipëri ka pasur më shumë vd ekje se sa lindje.

Tre muajit e parë të këtij viti kanë regjistruar numrin më të lartë të vd ekj eve që prej vitit 2011. Raporti i fundit i INSTAT për treguesit de mografik thotë se humbjet e je tës nga janari në muajin mars janë rritur me 55.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Nga muaji janar deri në mars kur u regjistrua edhe numri më i lartë i vi kti mave si pasojë e pande misë CO VID-19, sipas të dhënave të INSTAT kanë hum bur jetën 9.657 qytetar, me një rritje prej 3.459 vde kje më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Numri më i lartë i v ikti mave është regjistruar në Tiranë me 2.701, ndjekur nga Fieri me 1.165 vd ekje dhe më pas renditet Elbasani me 929 dhe Durrësi me 925 hum bje je te. Qarku me më pak hu mb je je te është Kukësi me vetëm 168 dhe është i vetmi që ka regjistruar 10 lindje më shumë se hu mbje je te në këtë tremujor të parë të këtij viti.

Këto të dhëna janë edhe më të rënda se ato të tremujorit të fundit të vitit 2020, kur u regjistruan 9,397 vd ekje. Ndërkohë nga ana tjetër në muajit e parë të këtij viti është regjistruar edhe numri më i lartë i f ataliteteve nga pa ndemia CO VID-19, por sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë nga janari deri në 31 mars nuk e kanë fituar be tejën me vir usin 1054 persona.

Ndërsa nga ana tjetër është ulur ndjeshëm edhe lindshmëria në vend. Sipas të njëjtit raport në tremujorin e parë 2021 kanë lindur 6.006 foshnja, duke shënuar një rënie me 5,4 % ose 120 lindje më pak se në tremujorin e parë 2020.

Për shkak të numrit të lartë të vd ekjeve shtesa natyrore përveç Kukësit është negative në 11 qarqet e tjera dhe më e ulta që nga viti 1990. Në këtë periudhë të vitit shtesa natyrore është -3651 banorë, ndërsa në të njëjtën periudhë të 2020 ishte +11 banor.