Nuk bëri detyrat e shtëpisë/ Babai ‘M0NSTËR’ spërkat dhe djᶒg me vajgυri djaIin 12-v jeçar

Rasti sho kues ka ndodhur në Pakistan.

Sipas mediave të huaja bëhet me dije se një baba “M0NSTËR” ka v ra rë djalin e tij vetëm 12 vjeç vetëm pse i vogli nuk mundi t’i përgjigjej pyetjeve në lidhje me detyrat e tij në shkollë.

Shaheer Khan pësoi dje gie të rën da më 14 shtator dhe u dërgua me ur gjencë në sp it al, por nuk mundi të shp ëtonte dhe ndë rroi jetë dy ditë më vonë.

Babai i tij Nazir thuhet se ka hedhur va jguri mbi djalin e tij dhe ka nd ezur një shkr epëse në përpj ekje për ta tr embur djalin që të kryente detyrat e shtë pisë.

Por zj arri doli jashtë kont rollit dhe fëmija u përshi i gjithi nga f lakët.

Duke dëgjuar br i tmat e djalit të saj, nëna Shazia hyri në dhomë dhe të dy prindërit h odhën bata nije dhe rroba mbi fëmijën e d j egur në një përpjekje të dë shpëruar për të shuar fl akët, por përpjekjet e tyre nuk mjaftuan për ta shp ëtuar.

Policia arr estoi Nazirin të nesërmen dhe ai do të qëndrojë në parab rgim deri në seancën gjy qësore më 24 shtator.

Babai i tha po licisë se ai hodhi vajguri mbi fëmijën dhe nd ezi një shkrepëse për ta tr emb ur atë, sipas Daily Mail.

Nazir thuhet se pranoi kr i min pasi gruaja e tij ng riti një çështje ku ndër tij pas v de kjes së d jalit.