Kosove/ Vjehrra nga e raporton nusen në poIici, e ka mbyIIur djaIin e saj në dhomë për disa orë

Vjehrra ka njoftuar po licinë se reja e saj po neglizhon përku jdesjen ndaj fëmijës së saj, kështu të njëjtin e ka mb yllur në dhomë për disa orë.

E dy shuara ndodhet në arr ati, teksa rasti është duke u he tuar.

Njoftimi i plotë i policisë:

An kuesja femër kosovare ka rapor tuar se reja e saj e d yshuara femër kosovare është duke neglizhuar përk ujdesjen e fëmiut të saj mashkull ko sovar, duke mby llur në dhomë nga disa orë. E dys huara gjendet në arr ati, rasti është duk e u h etuar.