Dy νajza të MlTURA gjenden të νarυra në pemë, poIicia: I rrëmb yen dhe i për’d hυnυan

Po licia në veri të Indisë ka arre stuar gja shtë persona në lidhje me pë rd hunimin dhe v r asjen e dys huar të dy vajzave të mi tura, të cilat u gjetën të va rura në një pemë, thanë sot zyrtarët lokalë.

Tr upat e dy vajzave, të moshës 15 dhe 17 v jeç , u gjetën sot në lagjen Lakhimpur Kheri në rajonin më të populluar të Indisë, Uttar Pradesh, sipas pol icisë lokale.

“Katër nga të ak uzu arit i joshën va jzat në një fushë dhe i përd h unuan ,” u tha gazetarëve Sanjeev Suman, një zyrtar i po licisë lokale .

Është duke u zhvilluar një hetim i plotë mbi in cidentin, tha Suman, duke shtuar se hetimet fillestare tr egojnë se vajzat u mb y tën me një shami dhe u va r e n në një pemë pasi u përd hu nuan.

Dh u na kundër grave, veçanërisht ato nga kastat e ulëta, është një fe nomen në Indi.

Familjet e vik timave i thanë policisë se dy va jzat u rrëm byen nga burrat me motoç ikleta, u përd h unuan dhe më pas u v ra në.