Rrëfimi i pazakontë i gruas me ‘dy vā gina’: Njërën e përdor për punë, tjetrën për qejf!

Çfarë nuk ka në këtë botë! Kjo është hi storia e gruas me dy va gina. Evelyn Miller ka tr eguar se si është të kesh dy organe njësoj ku, njërën e përdor profesionalisht dhe tjetrën për se ks personal.

Ajo nuk e kuptoi deri në moshën 20-vjeçare se ajo kishte li ndur me dy va gina dhe dy mi tra.

31-vjeçarja nga Queensland, Australi, filloi të punonte në industrinë e se ksit pas një nda rjeje dhe u sigurua që të mbante një va ginë për përdorim në punën e saj dhe një për je tën e saj pe rsonale – që duket mjaft efi kase.

Ajo shpjegoi: “Kam punuar si sho qëruese e pava rur për rreth shtatë vjet duke udhëtuar nëpër botë. Unë kam qenë në gjendje të përdor një va ginë për punë dhe një va ginë për jetën time pers onale, gjë që e bëri punën shumë më të lehtë emocion alisht dhe fi zikisht për mua.”

Pasi ndaIoi së bëri këtë, ajo kaloi te OnIyFans dhe filloi të krijojë përmb ajtje për të rritur, nga ku fiton 75,000 dollarë USD në muaj. Evelyn e vlerëson suksesin e saj për të pasur dy va gina, por thotë se ka shumë dë shtime për të cilat ajo duhet të mendojë. Ato përfshijnë: vendosjen e dy ta mponëve kur ajo është në periudhën e saj, testimi i të dy va ginave për sëm undje se ksualisht të transme tueshme kur ajo viziton gjine kologun – dhe madje edhe ku partneri i saj mund të eja kulojë ndërsa ata janë duke bërë se ks. Duke folur për ejaku limin, ajo shpjegoi: “Teorikisht, unë mund të mbaj dy foshnja në të njëjtën kohë nëse doja – por do të ishte e vështirë për tr upin tim, kështu që ne duhet të jemi të kujde sshëm në këtë k uptim. Një gjetje racio nale që e bën atë të lumtur.