Ikni urgjent tek mjeku nëse keni këto shenja në gjuhë, mund të keni sëmundjen e rëndë

Kanc eri i gjuhës, i njohur ndryshe si karcinoma orofaringale, është një ndër ll ojet e kan cerit më të dhcimbshëm dhe të vësht irë për t’u da lluar sidomos në hapat e parë tij.

Sipas statistikave, ka nceri i gjuhës pr ek kryesisht meshkujt, por vitet e fundit janë rr itur ndje shëm edhe numri i femrave që pr eken nga kanc eri i gjuhës dhe ai orofaringal.

Ashtu si çdo së mundje tjetër, ka nceri, në fazën fillestare, manifestohet përmes simcptomave që tre gojnë se diçka nuk po shkon ashtu siç duhet. Nëse dyshoni se keni kan c er në gjuhë, kushtojini rëndësi pesë simcptomave të mëposhtme:

Pla gë në gjuhë: Shfaqja e pla gëve, ulccerave ose afteve të dh imbshme në gjuhë është një nga simpctomat e para të ka ncerit të gjuhës dhe atij të orofacringut. Zakonisht këto pla gë janë shumë të dhcimbshme dhe të bezdisshme të cilat zgjasin për një kohë të gjatë, prandaj bëni mirë t’i kapni në kohë dhe të mos i ngatcërroni me her.pesat labialë.

Njolla në gjuhë: Nëse vini re që në gjuhë ju shf.aqen nj.olla të bardha (leu koplakia) ose të kuqe (erit roplakia) të cilat zgjasin më shumë se dy javë kons.ultoheni menjëherë me m.jekun tuaj, për të kuptuar se çfarë është.

Gjurma gj aku në gjuhë: Shumë njerëz vënë re njolla gj aku në gj aku në gjuhë dhe mendojnë se ndodh për shkak të gja kde.rdhjes të mishrave të dhë.mbëve, por nuk është ky rasti. Pastroni gj.uhën pas ngrë nies ose larjes së dhëmbëve me një garzë pambuku që të kuptoni nga vjen gj aku dhe k.ontaktoni mjekun tuaj.