Gruas i ngec gjarpri i gjaIIë në vesh. Mjeku tenton t’ia heqë

A shocking video has gone viral on the internet which shows a yellow-coloured snake getting stuck inside a woman's ear. The video was pasted on the Facebook but the the location or time of the incident has not been revealed in the video. In the disturbing video, a medical practitioner, can seen to try to remove the snake from the patient's ear with the help of using a clipper. The snake head can seen peeking out from the side of woman's ear. The video goes on to show the doctor making several attempts and trying every possible way to take out the snake from her ear, but snake shows no signs of coming out. The video ends without revealing whether or not the snake came out of the woman's ear or not.

Një gruaje i ka ng ecur gjarpri në vesh dhe video-ja është bërë vi rale në media dhe rrjete sociale. Në këtë video, shfaqet një gja rpër i gjallë brenda veshit të një gruaje dhe një mjek që përp iqet t’ia heqë.

Gruaja shihet e qetë e ulur brenda dhomës së mj ekut, ndërkohë që ai i veshur me doreza, përdor një kapëse për të hequr gja rprin. Vendi apo koha e ngj arjes ende nuk dihet.

Video përfundon pa zbul uar nëse gja rpri nxirret nga veshi i gruas dhe kjo i ka zhgë njyer përdoruesit e rrjeteve sociale, të cilët mendojnë se video nuk është e vë rtetë.

Kaf shimi i gjarprit mund të shkaktojë urgj enca të rënda mje kësore që përfshijnë par alizë të papritur, pro bleme me zemrën, gj akder dhje që mund të çojnë në hemo rragji fa tale.

Pamjet