VëIIai shet motrën e mitυr për 3000 euro. E dërgon ‘nυse’ në Serbi

Një rast i papre cedentë ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Pas kallëzimit penal të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prokurori Publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Kr imit të Or ganizuar dhe Korru psionit në Shkup dje ka lëshuar Urdhër për kryerjen e h etimeve ndaj katër personave, të cilët d yshohen se kanë kryer veprën p e nale “ TRAFlKlMlN f ëmijësh”.

“Në fundin e muajit të kaluar në Shkup, një nga të dyshuarit, përmes një ndërmjetësi ka pranuar që djalit të shtetasve të dyshuar serbe t’i gjejë nuse. Ai kontaktoi të d yshuarin e parë dhe ata ranë dakord që të ofronin për nuse motrën e të dy shuarit të parë, e cila sapo kishte mb ushur 14 vj eç. Sipas kontratës, për lidhjen e martesës do t’i pa guhen 3000 euro, prej të cilave 200 euro do t’i jepen të dy shuarit të katërt. Për të arritur qël limin e tyre, i dys huari i parë dhe i katërt e kanë marrë vajzën nga shtëpia ku ajo jetonte dhe e kanë çuar në shtëpinë e të dys huarit të katërt. Aty përmes video komu nikimit kanë arritur marrëveshje për blerjen dhe shitjen e vajzës me shtetasit e d yshuar serbë, njofton Pro kuroria Publike.

Siç kanë treguar ata, në fillim të këtij muaji, shtetasit e dyshuar serbë, për të bërë përgatitje për festë, kanë ardhur në shtëpinë e prindërve të vajzës. Meqenëse vajza nuk ka pasur dokument udhëtimi, e dy shuara “vjehrra” ka paguar shumën prej 6000 denarë për kë rkesën e paraqitur për lëshimin e dokumentit të udhëtimit në procedurë urg jente.

Ndonëse vajza nuk ka dashur të m artohej, duke pasur frikë nga i vëllai, ajo iu bind dëshirës së tij dhe më 4 shtator të këtij viti, në shtëpinë e prindërve u org anizua një festë. Në shenjë revolte dhe mosmarrëveshjeje me këtë lloj martese, nëna e vajzës nuk mori pjesë në festë. Mirëpo, kjo nuk i ka lëkundur shtetasit e dyshuar serbë dhe ata nuk kanë devijuar nga synimi i tyre për të marrë nusen për të cilën tashmë kishin paguar paratë.

Prokuroria sqaron se pas përfundimit të festës, nën pr esionin dhe kër cënimin e të dyshuarit të parë, vajza së bashku me vje hrrin dhe vjehrrën – shtetasit e dy shuar serbë dhe të afërmit e tyre, kanë shkuar në shtëpinë e motra e vjehrrës, ku kanë qëndruar deri në l ëshimin e dokumentit të udhëtimit. Pasi kanë marrë dokumentin e udhëtimit, vjehrra së bashku me vajzën kanë ardhur në shtëpinë e prindërve të vajzës dhe i kanë kërkuar nënës që të shkojë te noteri për të firmosur pro kurën për të miturën për të udhëtuar jashtë vendit. Meqenëse nëna nuk ishte pajtuar me martesën e detyruar, ajo e refuzoi këtë kërkesë, pas së cilës rasti u zbulua nga zyrtarët e autorizuar./INA