‘SHTRlHU të Iutem se nuk të shoh dot ashtu’. PubIikohen mesazhet e Marjus Musakut me grυan që u shpaII e zhdυkυr

Rikthehet në vëmendjen e pub likut his torinë që fillimisht tr on diti publikun. Në fund të muajit korrik u shpall e zhd ukur një 30-vjeçare, nënë e dy fëmijëve.KIik0ni me poshte per te SHlKUAR pamjet!

Pas 9 ditësh ajo u gjet dhe bëri një k allëzim në pol ici, ku deklaroi se ishte mbajtur pa d ëshirën e saj nga 32-vjeçari, Marjus Musaku.

E reja, e cila ka shkuar në po licinë e Durrësit së bashku me bashkëshortin e saj, prete ndon se Musaku ka abυzυar seek sυaIisht me të.

Ajo ka den oncuar se e ka përdh u nuar nën kër cënimin e një thi ke dhe e ka ka nosur për je tën e familjarëve të saj.

Nga ana tjetër, Musaku i cili ndodhet në b urg, i ka hedhur poshtë të gjitha këto ak uza, duke pretenduar se kanë qenë të lid hur dhe ajo ka shkuar me dë shirën e saj.

Për emisionin “Shqipëria Live” ka dhënë një intervistë, motra e Marjusit. Ajo ka zbu luar mesazhet që i vëllai shk ëmbente me 30-vjeçaren.

“Nuk është e vërtete se e ka marrë me zo r dhe e ka për dh unuar. E ka dashur që në fillim. Ato janë d ashur. E kam ditur për lidhjen, më ka thënë vëllai. Më tha që është e ma rtuar, do të nd ahet nga burri dhe do e marr.

Vëllai rrinte tek unë dhe fliste me të. Kishte lloj-lloj fo tosh që ajo i niste. E dija që kanë nisur bashkëj etesën. Kam folur dhe me vajzën dhe thoshte se e donte. Kam folur në te lefon, nuk pranova në kamerë. Ajo më tha se do ta “çojmë jetën bashkë”.

Kur e mora vesh lajmin për vëllain, më është dukur si b om bë. Vëllai fl iste nga telefoni im. Kam të gjitha fo tot. Ajo ka vënë një aku zë shumë të rë ndë ndaj vëllait tim. Nuk është k apur me z or”, tha e motra e Marjusit.