Kishte instaIuar kamer të fshehtë në DH0MEN e gj umit dhe vëzhgonte vajzat e MlTURA, arrestohet shqiptari

Zbu lohet një rast i çu ditshëm në banesën e një shqiptari në Greqi.

Babai kishte ins taluar k amer të fshehtë në dhomën e gjumit dy va jzave të mitura 12 dhe 17 vjeç dhe vëzhgonte çdo l ëvizje të tyre.

Veprimi i 50-vj eçarit shqiptar ka shqe tësuar autoritetet greke. Ai u arr estua nga po licia.

Babai u de noncua nga nëna e fëmijëve për veprat e lartpërm endura dhe në veçanti për faktin se pa dijeninë e saj kishte vendosur në dhomën e fë mijëve një aparat fot ografik me një kartë SD reg jistrimi dhe shikonte se çfarë po bënin brenda saj.

Kur fëmijët e njoftuan dhe ajo i kërkoi shp jegim duke u për ballur me të, ai e go d iti partneren e më pas fë mijët. Pol icia ka nisur he timet për të kont rolluar përmbajtjen e kam erës së vendosur nga shqiptari.

Burimi: Dimokratik.gr