Prezantuesja e njohur italiane: ‘Meshkujt të bëjnë të ndihesh një hiç. Në duart e tyre je një lodër…’!

Prezantuesja e njohur italiane Mara Venier ka rrë fyer për herë të parë një periudhë të vë shtirë të jetës së saj. Në një intervistë të gjatë për “Corriere della Sera” Venier ka folur për vetën e saj dhe dhu nën ndaj grave. “Kisha një ish-partner të dhu nshëm. Shumë i dhu nshëm. Më rra hu. Ai shkoi deri aty sa u përpoq të më vr iste. Më priti me th ikë poshtë shtëpisë”, rrë feu ajo. Një mar rëdhënie tok sike për të cilën prezantuesja tregon për herë të parë disa detaje që lanë gju rmë në jetën e saj.

Pagova një çmim shumë të lartë. Ai njeri nuk është më dhe në fund e fala. Ishte një njeri që nuk e pranoi fundin e historisë sonë. Thoshte se më donte akoma. Por kjo nuk është d ashuri. Ata janë burra që e ndjejnë se i zotërojnë tr upin dhe shpirtin tënd dhe ata të shkat ërrojnë.

Dhe pikërisht në këtë pikë Mara Venier këmbëngul, në intervistën e gjatë për “Corriere della Sera”, duke u bërë zëdhënëse e shumë situatave të ngjashme të dhu nës ndaj grave, shpesh për fat të keq, duke kul muar me episode të v rasjes së grave.

Dhu na e meshkujve nuk shprehet vetëm me g oditje dhe thi kë, por përmes një procesi denigrimi dhe nënshtrimi. Të bëjnë të ndihesh një hiç. Një lodër në duart e tyre. Kam ndjerë f rikë. Fr ika nga dhu na fi zike dhe fr ika për të bërë de noncim, por unë isha e da shuruar dhe kur da shuron nuk do të shohësh. D ashuria të shtyn të justifikosh thuajse gjithçka. Ishte një ga bim i r ëndë. Në fund u de tyrova ta den oncoj. Unë shkova me dy karabinierë, por fillimisht duhej ta kisha ndalur spiralen. Për një kohë të gjatë diçka e pazgjidhur mbeti brenda meje si dobësi, ze mërim, paaftësi për të reaguar… Fatke qësisht ne femrat jemi të tilla.

Sipas saj ajo që i sht yn gratë të heshtin, të mos rapo rtojnë dhe t’i nënshtrohen është “sindroma e Kryqit të Kuq”. Siç e shpjegon Venier është dëshira për të shp ëtuar partnerin nga instinkti i tij i dhu nshëm dhe shpresa për t’ia dalë mbanë.

Unë do ta shpë toj atë, me mua ai do të jetë ndryshe, do ta ndryshoj. Por për fat të k eq ata nuk ndr yshojnë dhe pastaj duhet të lar gohemi. Lëreni atë. Në sh uplakën e parë, menjëherë. Nuk duhet ta lejojmë të ushtrojë një pu shtet, një dh unë mbi ne; përndryshe ka mbaruar. /Top Albania Radio/