Video e rraIIë! Shihni se si djaIi i zhν eshur me mbathje e dυar të Iidhυra ndjek hajdυtët nëpër rrugë!

Një video e p azakontë u pu blikua nga mediet greke.

Në video duken momente kur 19-vj eç ari ka ndj ekur pas personat që i g r abitën shtëpinë, pasi atë dhe pri ndërit i lidhën dhe dh u nuan. Në videon e k apur nga k amerat e sigurisë, shihet i riu që, vetëm me të br end shme e me du art e li dhura, vr apon për të kapur pe rsonat që e gr abitën.

“Doja ta çoja gjënë deri në fund, nuk doja t’i lejoja asnjë hapësirë që të shp ëtonin nga po licia”, ka thënë 19-vjeçari për mediat greke.

Në momentin që një prej haj dutëve pa djalin e familjes që po e nd iqte, u rr ëzua dhe pësoi një go ditje në tru. Të dy g ra bitësit u vunë në pr anga. Njëri ndo dhet ende në sp ital.

Ngj arja nd odhi ditën e shtunë, në Nafplion.