KRlMl që TR0NDlTl Tiranën, dëshmia e autorit: Mora ar mën dhe shkova të sqarohesha

Arsen Muskurti au tori i dy shuar i vr asjes së vëllait të tij Dritanit dhe kunatës Nora Muskurti, ka rrë fyer për hetuesit de batin që pati me ta përpara se t’i që llonte për v d ekje me 7 plu mba pi stolete. 38-vjeçari që ndodhet nën masën e ‘arr estit me b urg’ ka shpjeguar para het uesve se kishte një mar rëdhënie të ten sionuar më të vëllain, prej vitit 2017.

“Me Dritanin dhe Nora Muskurtin kam patur prob lematika te vazhdueshme prej vitit 2017, për shkak se ai ka qenë një person që nuk pranonte kërkesë llogarie, dhe shpesh ishte kër cënues ndaj meje. Për këtë shkak unë kam bërë edhe k allëzim në komisariat”, shpjegon aut ori i d yshuar. Hetuesit janë duke i marrë me rezerva deklarimet e tij, derisa përmes dëshmive dhe provave të tjera t’i sqarojnë ato.

Megjithatë, d ëshmia e autorit të dy shuar, është e rëndësishme për të hedhur dritë mbi motivin e k r imit, përderisa përmes saj, het uesit arrijnë të kuptojnë natyrën e konf likteve brenda familjes. Për këtë shkak, Arsen Muskurtit i janë marrë shpjegime të detajuara për ditën e ngjarjes. Ai ka shpjeguar se atë ditë i kishte mbërritur një fletëthirrje nga gjy kata, pasi i vëllai Dritani kishte kërkuar urdhër mb rojtje prej tij.

I d yshuari pretendon se krahas kësaj me vëllain ishin në proces gjy qësor edhe për një shumë të konsiderueshme parash, ku thotë se kishin kërkuar ek spertim të firmës, duke pretenduar se ia kishin fa l sifikuar.

“Duke u mbledhur në të gjitha këto probleme, pësova tro nditje. Mora armën dhe shkova në agjenci për t’u sq aruar. Sapo kam hyrë i kam drejtuar ar mën dhe I thashë: “Pse më shan tazhon mua, fëmijët e mi, nënën dhe babën. Ai mu përgjigj me fj alët “du me e bë”. Atëherë kam që lluar me armë drejt Dritanit dhe nuk di c’kam bërë me tej. Jam larguar për tek dyqani im që e kam aty pranë dhe kam futur armën në kas afortë. Më pas kam shkuar në shtëpinë time në Rrugën ‘5 Maji’. Jam nd ërruar dhe kam thirrur av okatin tim. Rrobat e k r imit i kam hedhur në një ka zan pl ehrash”, ka shpjeguar Arsen Muskurti. Në dosjen thuhet se mbi bazën e dë shmisë së tij, oficerët shkuan në biznesin e autorit të dyshuar dhe hapën kasa fortën, aty ku gjetën dhe seku estruan a r mën e k rimit.

Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 16.40 minuta të datës 30 gusht në ambientet e agjencisë së udhëtimeve Nour Tours. Arsen Muskurti qëlloi për v de kje me 7 plu mba pi s tolete vëllain dhe kunatën e tij. Pas k rimit tro nditës, 38-vjecari futi pi st oletën ne tr up dhe u largua qetësisht për t’u dorë zuar disa orë më vonë.