Thellohet DHlMBJA pas ak sidenti TRAGJlK! Pas shokut të saj, humb je tën dhe 16-vjeçarja! Familja dhuron 0RGANET

Thell ohet dh imbja pas ak s identit të nd odhur në Statale 16 në Viserba ku hu mbi j etën Simone De Luigi, 18 vjeç, i cili drejtonte një motor skuter. Pas një javë përpje kjesh, humbi be tejën edhe Giada Pensierini, 16-vjeçarja që ishte pasagjere me shokun e saj.

Va rrimi i Simones u bë të shtunën e kaluar, në Sanctuary of Valdragone. Ndërsa nesër, në orën 15:30, në kishën e San Giuseppe di Gualdicciolo, do të bëhet dhe ceremonia mo rtore e 16-vj eçares.

Familja au torizoi heqjen e or ganeve të vajzës të cilat do të dh urohen për të shpë tuar shumë jetë të tjera, u shp rehen familjarët.

Ndërkohë, pol icia rrugore e Riminit, po kryen he timet për të rindërtuar dinamikën e përp lasjes dhe për të zbu luar shka kun e ak s identit.