Në cilen pjes të Tokës jan të burgosur Jexhuxhët dhe Mexhuxhët sipas Kuranit.VIDEO

Gog dhe Magog janë dy terma të përmendur si në Tevrat ashtu edhe në Inxhil si dhe në Kur’anin e Shenjtë me sinonimin “Jexhuxh ve Mexhuxh”. Ata janë popuj që nxitën telashe në tokë, por u mundën nga një njeri që kishte pushtet në tokë dhe kudo që ai shkoi ai vendosi drejtësinë mes njerëzve. Edhe pse ka shumë pretendime për personifikimin e tij me disa kandidatë që kishin fuqi të madhe, shumica e tyre ishin politeistë dhe Zoti e di më së miri se kush ishte ai. Por Kur’ani i Shenjtë tregon për këta dy popuj misterioz:

Të pyesin ty për Dhulkarnejnin, thuaju: “Do t’ju rrëfej për punën e tij me Kur’an (me shpallje)”. (Kur’ani, 18: 83).
Ai (Dhulkarnejni) tha: “Kjo është një e mirë nga Zoti im, e kur të vjen caktimi i Zotit tim, Ai e bën atë rrafsh, e caktimi i Zotit tim është i sigurt”.

Kështu Dhulkarnejni luftoi me jexhuxhët dhe mexhuxhët, i mundi dhe i burgosi ​​në një vend ku kishte një hyrje dhe dalje në një luginë midis dy maleve të mëdha dhe derdhi bakër mbi një mur hekuri. Ata nuk mund të shpërthyen sepse nuk mund ta shkatërronin atë mur. Mirëpo, para Ditës së Kijametit, ata do ta shembin murin dhe do të derdhen nga të gjitha kodrat e tokës sikur të jenë milingona nga numri i madh që do të jenë. Përveç kësaj, ka shumë shpjegime dhe përpjekje të tjera për të shpjeguar subjektivitetin e jexhuxhëve dhe mexhuxhëve, por shumica e tyre kanë të meta në interpretim, por dihet se ata dalin pasi Isai a.s. ka ardhur në tokë. Allahu e di më së miri!