FIet partnerja e Arsen Mυskurtit: ‘Edhe ne gratë kemi ngrënë ndonjë grυsht’!

Arsen Muskurti duket s eka qenë një tip konf liktual.

Erisa Haspepa, një nga gratë e Arsen Muskurtit i cili ek zekutoi vëllain dhe kunatën pak ditë më parë, ka folur për ngjarjen e rë ndë dhe konf liktet br enda familjes.

Gruaja ka treguar se dy vëllezërit kishin pasur vazhdimisht de bate dhe konf likte me njëri tjetrin që ishin përshka llëzuar deri në përp lasje f izike. Sipas saj, vik tima kishte te mperament të vështirë dhe kër cënonte partnerin e saj, ndërsa shtoi se edhe bas hkëshortja e tij ishte mjaft konf liktuale.

“Kemi pasur vazhdimisht konf likte, prej 5-6 vjetësh. Gjithmonë kishte konf likte. Por që do të arrinte deri këtu s’ma merrte me ndja. Një herë kër cënoheshin, pastaj rr iheshin, i ndjeri kishte një tem perament shumë të vështirë, e kër c ënonte vazhd imisht.

Im shoq ka qenë më i qetë, por mesa duket edhe qe tësia ka një limit. Edhe ne gratë kemi ngrënë ndonjë gru sht kur jemi futur në mes të she rrit të vëllezërve. Edhe vik tima, bash këshortja ka qenë shumë konf liktuale”, u shpreh ajo për Eu ronews.